top of page

《字戀狂》

首演                      :1996年
編導                      ︰錢秀蓮

書法顧問              :徐子雄

音樂總監/作曲  :羅永暉

作曲                      ︰林迅、盧厚敏、麥偉鑄

服裝設計              ︰錢愛蓮


《字戀狂》以中國書法為創作主題,以身韻之技巧及拉班動律之基本元素演繹筆觸點劃之動感。

舞蹈揉合了現代音樂創作空間之質感,再配合近代平面設計構圖之意念,構成一個綜合了動律、 音樂及視覺藝術之多媒體中國現代舞作品,全齣舞品由甲骨文的年代舞到電腦紀元,從「八卦」 的伏羲時代奏到現今的電子世界,捕捉中國書法中各種字體的詩意與美態,展示文字書法的變幻 歷程︰篆書...隸書...楷書...行書...草書...現代書法...

–節目長約七十五分鐘,不設中場休息–

bottom of page